មរណភាពនៃជីវិត​ Death

គ្មានអ្វីដែលទៀតទាត់ជាជាងការស្លាប់។​ អ្នកណាៗក៏នឹងត្រូវឆ្លងកាត់​វគ្គនៃជីវិតមួយនេះដែរ។​ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាមួយអាចមករៀបរាប់ប្រាប់ថាការស្លាប់នោះវាយ៉ាងណានោះទេ។ មានតែអ្នកនៅរស់ទេ ដែលអាចបង្ហាញទុក្ខសោករបស់ខ្លួន​ ទៅលើការបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រលាញ់របស់ខ្លួង។​ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏គ្មានដំណោះស្រាយណាមួយប្រសើរជាងការទទួលយកការពិត​ និងត្រូវបន្តតស៊ូរស់នៅដោយគ្មានមនុស្សជាទីស្រលាញ់ម្នាក់នេះ​ ដូចអ្នកដទៃឯទៀតនៅលើលោក។

កាលពីព្រឹកមិញនេះ ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងមរណភាពពីរ។​ ម្នាក់ជាបងប្អូន ដែលស្លាប់បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៏។​ រីឯម្នាក់ទៀត ស្លាប់ដោយជំងឺ។​ វាគឺជាការបាត់បង់មួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់រំពឹង​ថានឹងមកដល់។​ ខ្ញុំគ្មានអ្វីច្រើននឹងមករ៉ាយរ៉ាប់ ក្រៅពីការចូលរួមសោកស្តាយនៃការបាត់បង់ជីវិតរបស់គាត់ទាំងពីរ។​

Nothing more regular than death itself. Everyone will go through this stage of life. None could come back to tell what it feels like to die. Only the living who could show their defeat to have lost the one person they love. Anyhow, nothing else to be done yet to accept the truth and move on with their lives just like the rest does.

This morning, I received two horrific news. One is the death of relatives who died out of Car accident and the other of my friend's father in law who die out of sickness. It's a loss nobody wishes to face. I couldn't tell how shocking I am. Beside, my condolence to the family and may the two rest in peace.

Comments

  1. ចូល​រួម​រំលែក​ទុក​ផង​បាទ!

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^