អាហារពេលព្រឹក/breakfast

នឹកចង់ញ៉ាំហាកាវយូរហើយ ហើយក៏ព្យាយាមភ្ញាក់ពីព្រលឹមដើម្បីញ៉ាំហាកាវផងដែរ ប៉ុន្តែម្តងណាក៏ភ្ញាក់មិនទាន់ដែរ។ ស្រាប់តែថ្ងៃនេះ ន:ដាស់ហើយបបួលចុះក្រោមដើម្បីញ៉ាំអាហារពេលព្រឹក។ មកដល់បន្ទប់ញ៉ាំបាយ ស្រាប់តែឃើញមានហាកាវ និងឌីមសាំច្រើនប្រភេទទៀតនៅលើតុ។ ន:ថា ៉បើមិនទិញយកមកផ្ទះទេ គឺមិនបានញ៉ាំទេ ៉។

មិនចង់សរសើរ ប៉ុន្តែចង់កំណត់ចំណាំថាមានសេចក្តីសុខណាស់នៅពេលមានមនុស្សម្នាក់យកចិត្តយកថ្លើម :)

I've been craving for harcav weeks ago. Been planning on going for breakfast but always fail to wake up in time. Just this morning, Nak woke me up to have breakfast at our dining room. To my surprise, harcav was there on the table and so does other types of dim sum. He woke up early, drove all the way to the restaurant and brought back what I've been wishing to eat. I couldn't ask for more out of my husband :)

Comments

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^