កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ/Previoiusly On Sunday

ថ្ងៃនេះបានធ្វើការមានប្រយោជន៍គួរសម។ បានជួបភ្ញៀវជាមួយអ្នកម្តាយ បានពិភាក្សានូវការងារដែលត្រូវធ្វើសំរាប់ពិធីជប់លៀង បានបោកខោអាវ បានអ៊ុតខោអាវ ហើយបានចំណាយពេលជាមួយអ្នកម្តាយ​ ម៉ាក់យាយ និងលោកពូទៀត។ សំខាន់ជាងគេនោះ​ គឺបានចូលគេងលឿនបំផុត ដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើការងារនាថ្ងៃច័ន្ទ។

ម៉ោង​​​​៩ ៣០នាទី

Today I had done quite a number of jobs. I welcomed the guest with mum, discussed what to be done for the upcoming party, washed cloth, ironed cloth and spent a quality time with mum, granny and uncle. The most important one is to went to bed at earliest possible I could to get myself ready for the work on Monday.
9h 30mn

Comments

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^