កុំស្មាន No Assumption

កុំស្មានបើទោះបីជាវាខុសពីប្រក្រតីក៏ដោយ។​ កុំស្មានបើលទ្ធផលមិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់បាន។​ កុំស្មានបើទោះបីជាវាមិនសមហេតុផលយ៉ាងណាក៏ដោយ។​ កុំស្មានឲ្យសោះឡើយ។ ប្រាប់ហើយ​​ ប្រាប់ទៀត ថាកុំស្មាន។
Do not assume even if it is abnormal. Do not assume if the result is not what you want. Do not assume no matter how unreasonable it may seem. Never assume. Again, never ever assume.

Comments