ប្រញ៉ាប់Urgent

ម្តងណាក៏ប្រញ៉ាប់ មួយណាក៏ប្រញ៉ាប់ មិនដឹងថានេះមិនមែនជាការងារតែមួយដែលបុគ្គលិកមួយនេះទទួលខុសត្រូវទេ​​​​ឬយ៉ាងណា?​ ហត់នឹងរត់តាមការកំណត់របស់ចៅហ្វាយ​​ ក៏ដូចជាសេចក្តីស្នើសុំរបស់ឃ្លីយ៉ង់។

Whenever, whatever, all urgent matter. None seems to acknowledge the fact that this particular staff is not handling only one case! Tired of catching up with the deadline, fulfilling order and request from both Boss and Client.

Comments

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^