ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទៀតហើយThursday Again

ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅយ៉ាងឆាប់រហ័ស ខ្ញុំដូចជាពុំបានធ្វើការអ្វីឲ្យជាដុំកំភួនផង ក៏ជិតដល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ទៀតទៅហើយ។​ ពេលវេលាដើរទៅលឿនមែន។​ នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំព្រួយបារម្មណ៍អំពីអនាគតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ​ ជាពិសេសគឺអនាគតរបស់ខ្លួងឯង។ តើខ្ញុំបានចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍អស់រយៈពេលប៉ុន្មានហើយ? តើខ្ញុំនៅសល់ពេលប៉ុន្មានទៀត​ ដើម្បីបន្តជីវិតនេះ?​ គិតច្រើនអត់ប្រយោជន៍! ទៅធ្វើការវិញហើយ។From one week to another passed quickly. I have not done any remarkable thing yet this week, it almost is another weekend again. Time flies. This causes concerns of the future of everybody and especially mine. How much time have I wasted? How much time do I have left? Thinking too much. Ain't I? Let's get back to work!

Comments

  1. Nice watch. Strolling around the city last two nights and saw many watches that remind me of you and Nak. Should get another pair from here when you come.

    ReplyDelete
  2. Yeah! Will surely get one for my next visit.

    ReplyDelete
  3. well, actually Dom made first commented on that. hahahaha

    ReplyDelete

Post a Comment

Thanks for commenting ^_^