ស្មុកស្មាញ

ស្មុកហើយស្មាញទៀត។ ម្តងៗស្ទើតែទ្រាំមិនបាន។ ឃុំឃាំង​ តាមដាន មើលតែអ្នកទោស។ ហត់នឹងអត់ធ្មត់ ធុញនឹងការទ្រាំ អស់ចិត្តនឹងតស៊ូ៕

Comments